Keď používate naše služby, zverujete nám svoje údaje. Rozumieme, že ide o veľkú zodpovednosť a usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše údaje ochránili a umožnili vám ich spravovať. Registrujúci poskytuje všetky svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami o ochrane osobných údajov.
Profil obsahuje údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením a zverejnením profilu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas stránke najdimajstra.com na spracovanie svojich Osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Úvodné informácie
 2. Definícia pojmov
 3. Zásady spracovania Osobných údajov a ich bezpečnosť
 4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na stránke najdimajstra.com
 5. Práva dotknutých osôb

1. Úvodné informácie

Stránka najdimajstra.com spracúva osobné údaje osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. Stránka najdimajstra.com je prevádzkovateľom osobných údajov.
Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách bezodkladne informujeme svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Internetových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť.
Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zásady spracovania osobných údajov sú stále dostupné na internetovej stránke najdimajstra.com.

2. Definícia pojmov

Osobné údaje: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovania  fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
Dotknutá osoba: je osoba ktorej sa osobný údaj týka.
Prevádzkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovateľ: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Klient: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s ochranou osobných údajov Prevádzkovateľa uverejňuje na Internetovej stránke svoje informácie.
Zverejnenie profilu: je druh služby, ktorý predstavuje možnosť prostredníctvom Internetovej stránky alebo e-mailovou komunikáciou  vytvoriť profil z dôvodu zviditeľniť sa.
Spracúvaním osobných údajov: je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.
Poskytovaním osobných údajov: je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej využíva na kontaktovanie klienta.
Sprístupňovaním osobných údajov: je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu ľuďom, ktorý ich ďalej nespracúvajú.
Súhlasom dotknutej osoby: je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje registráciou klienta na stránke najdimajstra.com

3. Zásady spracovania Osobných údajov a ich bezpečnosť

Osobné údaje musia byť:
 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“).
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia.
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na stránke najdimajstra.com

Medzi Služby poskytované stránkou najdimajstra.com patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára ktorý sa vypĺňa na stránke alebo e-mailovou komunikáciou vytvoriť profil a zverejniť ho na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
Profil obsahuje údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením a zverejnením profilu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov.
Profil zahŕňa:meno a priezvisko, minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie typu zamerania, ktorý má záujem poskytnúť, určenie lokality, v ktorej má záujem poskytnúť službu, určenie rokov praxe, určenie mesiaca a roka narodenia, jazyka, ktorý ovláda, IČO (identifikačné číslo občana) a informácie o zameraní (podnikaní). Uvedenie ďalších údajov v Profile je na výlučnom rozhodnutí Dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre efektívne poskytovanie predmetnej služby.
Cookies: sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

5. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Dotknutá osoba je oprávnená požiadať stránku najdimajstra.com o výmazanie svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté stránkou najdimajstra.com sú odvolateľné. Registráciou sa udeľuje stránke najdimajstra.com, tento súhlas na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu na e-mail najdimajstra@gmail.com.
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: najdimajstra@gmail.com
V Bratislave 10.11.2018
najdimajstra.com